Gimnazjum 24
im. Unii Europejskiej w Poznaniu


P A R T N E R S K I E   P R O J E K T Y   S Z K O L N E    L L P   C O M E N I U S

        
 
  "Z D R O W E   S T Y L E   Ż Y C I A   W   S Z A C U N K U   D O   E U R O P E J S K  I E J   N A T U R Y"
 "H E A L T H Y  L I F E S T Y L E S   I N   R E S P E C T   T O   E U R O P E A N   N A T U R E"

T W A R Z E   P R O J E K T U    "ZDROWE STYLE ŻYCIA W SZACUNKU DO EUROPEJSKIEJ NATURY"

F A C E S   O F   T H E   P R O J E C T    "HEALTHY LIFESTYLES IN RESPECT TO EUROPEAN NATURE"

  
 "K R A J O B R A Z   I   S P O Ł E C Z E Ń S T W O"
 "L A N D S C A P E   A N D   S O C I E T Y"

T W A R Z E   P R O J E K T U    "KRAJOBRAZ I SPOŁECZEŃSTWO"

F A C E S   O F   T H E   P R O J E C T    "LANDSCAPE AND SOCIETY"

 
 "I K O N Y   N A S Z Y C H   E U R O P E J S K I C H   M I E J S C"
 "I C O N S   O F   O U R   E U R O P E A N   P L A C E S"

T W A R Z E   P R O J E K T U     "IKONY NASZYCH EUROPEJSKICH MIEJSC "

F A C E S   O F   T H E   P R O J E C T    "ICONS OF OUR EUROPEANS PLACES"

 
 "W C Z O R A J  -  D Z I S I A J  -  J U T R O"
 "Y E S T E R D A Y  -  T O D A Y  -  T O M O R R O W"

T W A R Z E   P R O J E K T U   "WCZORAJ - DZISIAJ - JUTRO"

F A C E S   O F   T H E   P R O J E C T    "YESTERDAY - TODAY - TOMORROW"

 

"E U R O P E J S K I E   M I E J S C A,   W   K T Ó R Y C H    Ż Y J E M Y"

"E U R O P E A N    P L A C E S   W H E R E   W E   L I V E"

T W A R Z E   P R O J E K T U     "EUROPEJSKIE  MIEJSCA, W KTÓRYCH  ŻYJEMY"

F A C E S   O F   T H E   P R O J E C T    "EUROPEAN  PLACES WHERE WE LIVE"

   

co-ordinator
A. Jeziorski